Algemene voorwaarden voor leden van het LYI Stylistenteam

Algemene Voorwaarden voor leden van het LYI Stylisten team

Door het invullen van het formulier op Loveyourinterior.nl geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden van Love Your Interior (afgekort LYI, onderdeel van Van de Bunt Interieur).

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jouw bedrijf en Love Your Interior (vanaf hier vermeld als LYI). 

Vermelding
Indien je met jouw bedrijf lid wilt worden van het LYI Stylisten team en vermeld wil staan als member, dien je je via de site van LYI aan te melden. Door de aanmelding heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden, die je op de site hebt ingekeken en voor akkoord hebt aangevinkt. LYI bepaalt of jouw bedrijf in aanmerking komt voor een LYI lidmaatschap en een vermelding in haar overzicht. Zodra jouw bedrijf geaccepteerd en online wordt gezet, kun je deze terugvinden onder de bijbehorende locatie en bijpassende adviezen en stijlen. Het LYI abonnement kost 249,- per maand (Let op: oud cursisten van de Build Your Interior Business opleiding ontvangen hierop een korting van € 50,- en betalen dus € 199,- per maand). Dit bedrag wordt vanaf het moment dat jouw vermelding online wordt gezet per maand gefactureerd. Als nieuw toegevoegde vermelding krijg je van LYI hierover een bericht. Bij onjuistheden in de vermelding kun je met LYI contact opnemen via info@loveyourinterior.nl waarna LYI de vermelding zal aanpassen. LYI behoudt zich het recht voor jouw bedrijf in te delen in de adviezen en stijlen waarvan LYI vindt dat jouw bedrijf thuishoort. Ben je het niet eens met deze keuze, dan mag je hiervoor suggesties doen. 

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
Tenzij anders met je overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan LYI. Wanneer dit recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend LYI daartoe bevoegd. Tenzij anders met je overeengekomen, blijven de in het kader van de plaatsing van jouw bedrijf op de site van LYI, door LYI gemaakte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van LYI, ongeacht of deze aan jouw bedrijf of aan derden ter hand zijn gesteld. Je vrijwaart LYI voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door jou verstrekte gegevens. LYI heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Aansprakelijkheid
LYI is niet aansprakelijk voor:

  • Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door jou verstrekt is;
  • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  • Fouten of tekortkomingen van door of namens LYI ingeschakelde derden;
  • Gegevens vermeld op jouw site;
  • De overeenkomsten (en de daaruit voortkomende werkzaamheden, adviezen e.d.) die na aanleiding van de vermelding tot stand zijn gekomen tussen jou en derden.

LYI is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
    de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van LYI aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van LYI voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Opschorting en ontbinding
LYI is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van LYI kan worden gevergd. Indien LYI de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien LYI tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan. Indien je je verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is LYI gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Jij bent dan uit hoofde van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. Indien je een geplaatste melding geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan jou in rekening gebracht worden.

Betaling
LYI factureert voor het LYI membership per maand vooruit zodra je online wordt geplaatst. Het lidmaatschap geldt voor de duur van één jaar. Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Na dit jaar vraagt LYI of je wederom een jaar lid wilt blijven. Voor het verstrijken van dit jaar, kun je aangeven of je wilt opzeggen of het lidmaatschap voor een nieuwe periode van één jaar wenst aan te gaan. Wanneer LYI geen reactie ontvangt na een mail hierover en een reminder, wordt jouw lidmaatschap met een jaar verlengd. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door LYI nog geen (volledige) betaling is ontvangen, ben je in verzuim en ben je een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Je bent dan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Bij uitblijven van tijdige betaling zal LYI jouw vermelding, gelinkt aan jouw lidmaatschap en bedrijf, verwijderen. Je bent niet gerechtigd betaling van facturen van reeds geplaatste vermeldingen op te schorten. Indien je ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat, wordt je vermelding offline geplaatst en draagt LYI de zaak over aan haar incasso gemachtigde. Alle door LYI gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van jou. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag. Ben je geen lid meer van LYI, dan worden jouw gegevens na een jaar automatisch verwijderd.

Overmacht
LYI is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van jou indien LYI daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LYI geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor LYI niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LYI of van derden daaronder begrepen. LYI kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn LYI en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel LYI ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LYI gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Overige bepalingen
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Op de overeenkomst tussen jou en LYI is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en LUI is de rechter in het arrondissement waar LYI is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van LYI.

Van de Bunt Interieur
Kvk 6474288

Scroll naar top